Wydarzenie IV

IV Wydarzenie parafialne

Chcemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość wzajemnej bliskości. Pomyśl o trzech osobach z którymi chciałbyś nawiązać bliższe relacje i o trzech osobach, które by z Tobą chciały mieć bliższe relacje. Pomódl się w ich intencji i spróbuj się do nich zbliżyć w uroczystość Wielkiego Czwartku.

Gest do wykonania dla wszystkich

Pomyśl o trzech osobach z którymi chciałbyś nawiązać bliższe relacje i o trzech osobach, które by z Tobą chciały mieć bliższe relacje. Pomódl się w ich intencji i spróbuj się do nich zbliżyć.

Gest podczas liturgii

Po obrzędzie umycia nóg, poprosić siebie nawzajem o modlitwę w określonej przez nas intencji.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Ludzie stają się wobec siebie coraz bardziej dalecy odlegli, obojętni, anonimowi, zatracają poczucie wartości i sensu wzajemnej bliskości i wspólnoty, nawet w rodzinach na skutek codziennej gonitwy oraz ucieczki w świat wirtualny zatracają więzi i serdeczną bliskość. Ta sytuacja bardzo rani ludzi, czyniąc ich nieprzystosowanymi społecznie, niszczy rodziny, parafie i życie społeczne w różnych jego przejawach.

Z ideału: Jezus pragnie abyśmy byli na siebie wrażliwi, zauważali siebie i swoje potrzeby.

„A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. J 13,12-15

„A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. A Bóg niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie”. Rz 15,1-7

Z nawrócenia: Trzeba pomóc ludziom odkryć wartość wzajemnej bliskości aby mogli się w pełni ubogacać sobą i niepowtarzalnym bogactwem jakie każdy z nich posiada, aby dzięki temu mogli siebie budować i budować lepszy świat.

Czas wydarzenia

Wielki Czwartek – 22 marca 2018 roku.